پرش لینک ها

پروژه کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

پروژه بزرگ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

این پروژه یکی از بزرگترین پروژه‌های پردیسان در شهر قم است.

یک پروژه‌ِدرحال اجرا برای آسال تهویه محسوب می‌شود و در این پروژه قرار است سیستم آسال تهویه برای تهویه ورزشگاه مجموعه در قدم اول اجرا شود.

کاربرد و اجرای آسال تهویه در چنین پروژه‌ی بزرگی نشان از اعتماد سازی شرکت برای مهندسین و سرمایه گذاران پروژه میباشد.

تصاویر مربوط به تاریخ 12نوامبر 2020 (22آبان 99) میباشد.

 

 

ارسال دیدگاه