پرش لینک ها

کانال برگشت هوا

https://www.asaltahvie.ir/wp-content/uploads/2021/01/کانال-برگشت-هوا.mp4 در سیستم های  تهویه متداول به دلیل هزینه زیاد در تولید هوای مطبوع و هزینه نگهداری بالا تعبیه کانال