گواهی

ژانویه 30, 2021

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع   گواهی ثبت اختراع تهویه زمینی با استفاده از پتانسیل دمای زمین و آجرهای سفالی مخصوص به وسیله پمپ آب و هواساز ثبت […]