فرآیند

نوامبر 24, 2020

تبخیر

تبخیر در چرخه آب   تبخیر فرآیندی است که به دلیل افزایش دما و فشار رخ میدهد.   تبخیر و نوعی تغییر فاز مایع به گاز […]