خروج

ژانویه 24, 2021

کانال برگشت هوا

کانال برگشت هوا نی       در سیستم های  تهویه متداول به دلیل هزینه زیاد در تولید هوای مطبوع و هزینه نگهداری بالا تعبیه کانال […]