پرش لینک ها

کانال برگشت هوا

در سیستم های  تهویه متداول به دلیل هزینه زیاد در تولید هوای مطبوع و هزینه نگهداری بالا تعبیه کانال برگشت هوا امری اجتناب ناپذیر است.

 کانال برگشت هوا علاوه بر هزینه اجرای اولیه نیازمند عایق بندی میباشد که خود باعث افزایش هزینه و زمان اجرا میشود.

زیرا در بسیاری از موارد به دلیل ارتباط مستقیم با نور خورشید ناگریز نیازمند عایق هستیم.

آسال تهویه

به دلیل قدرت بالا در تولید هوای مطبوع و ارزان نیاز به برگشت هوا ندارد.

مصونیت از هوای آلوده به دلیل خروج و تهویه هوا و افزایش سرعت اجرا از دیگر مزایا عدم برگشت هوا میباشد.

ارسال دیدگاه