پرش لینک ها

پروژه‌ها

پروژه‌ها

اجرای دستگاه اسال در نمازخانه دانشگاه
اجرای دستگاه اسال در سالن امتحانات دانشگاه

اجرای دستگاه اسال در سالن ورزشی گل نرگس برای خواهران هست

لیست مشتریان آسال تهویه

1.کارخانه پارچه بافی بافتگان        2.صنایع بافت و تکمیل ایران          3.سالن ورزشی دانشگاه قم        4.کارخانه کفش پایپوش         5.رستوران انارستان کاشان

6.رستوران داروغه اراک           7.ورزشگاه مجتمع فرهنگی آیت‌الله مرعشی نجفی          8.دانشگاه شهاب دانش قم( سالن ورزشی و نمازخانه)       9.شیرین بافت 

لیست مشتریان آسال تهویه

1.کارخانه پارچه بافی بافتگان
2.صنایع بافت و تکمیل ایران
3.سالن ورزشی دانشگاه قم
4.کارخانه کفش پایپوش
5.رستوران انارستان کاشان
6.رستوران داروغه اراک
7.ورزشگاه مجتمع فرهنگی آیت‌الله مرعشی نجفی
8.دانشگاه شهاب دانش قم ( سالن ورزشی و نمازخانه)
9.شیرین بافت 

تصاویر پروژه‌ها