پرش لینک ها

تبخیر

تبخیر در چرخه آب

تبخیر فرآیندی است که به دلیل افزایش دما و فشار رخ میدهد.

تبخیر و نوعی تغییر فاز مایع به گاز درسطح مایع میباشد.

تبخیر با استفاده از مبرد آب یکی از روش های خنک سازی است که برخی سیستم های تهویه مانند کولر آبی ، ایرواشرها و… از آن بهره میبرند.

 عمل تبخیر در تمام دما ها از صفر تا 100 صورت میگرد ولی شدت آن متغییر است.

مولکول های مایع جهت بخار شدن باید نزدیک سطح قرار بگیرند.

ارسال دیدگاه